Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
Müdürlükler - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...

Müdürlükler


Yazı İşleri Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,
(2) Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak,
(3) Başkanlığın ve Yazı İşleri Müdürlüğünün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,
(4) Meclis ve encümen kararlarının alınması ve sonuçları ile ilgili sekretarya hizmetlerini yapmak,
(5)  Kurum arşiv hizmetlerini yapmak,
(6) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

Çivril Kent Hizmetleri San. ve Tic.Ltd.Şti.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
(2) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.  İdarenin stratejik plan ve performans programının, bütçe, mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Stratejik Plan, performans programı, bütçe mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
(3) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
(4) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
(5) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak ve ilgili idarelere bildirmek,
(6) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
(7) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
(8) Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tahakkuk, tahsil ve tebliğ işlemlerini yürütmek, ödenmeyen alacakları takip etmek ve tahsilini sağlamak, icra işlemleri başlatılan takipteki alacakların haciz varakalarını düzenleyerek haciz ve satış işlemlerini yapmak,
(9) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenletmek ve muhasebe kayıtlarına almak,
(10) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
(11) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
(12) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
(13) Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlamak,
(14) İşlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini sağlamak,
(15) Harcama yetkilisince onaylanmış giderleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hazırlanmasını takip etmek ve hak sahiplerine ödemek,
(16) Emanet hesaplarına alınan vergi ve diğer kesintilerin ilgili idarelere zamanında tahakkuk ettirmek ve ödemek,
(17) Yıl içinde ödenekleri yetersiz gelen harcama kalemlerine Üst Yönetici, Encümen veya Meclis kararıyla aktarma yapmak,
(18) Mali yıl içinde yeni bir gelir kaleminin ortaya çıkması veya öngörülmeyen bir gider ihtiyacı oluşması durumunda ek bütçe cetvellerini hazırlayarak Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinden onaylatıldıktan sonra muhasebe kayıtlarına almak,
(19) Emanet olarak nakden tahsil edilen veya kıymetli evrak olarak alınan belgelerin kayıtlarını tutmak ve iadelerini yapmak,
(20) Belediye muhasebesinde kullanılan hesapları ve yevmiye sistemini kontrol etmek, mali yılbaşında açılış kayıtlarını yaparak aylık cetvelleri tanzim etmek,
(21) Personel özlük haklarına ilişkin hazırlanan memur ve işçi bordrolarını ödemek ve doğmuş olan kesintilerin ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak,
(22) Belediye Encümenince asker aile yardımı verilmesi uygun görülenlere ödemelerini yapmak,
(23) Harcama Birimlerince hazırlanan avans ve kredi ile ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsubunu sağlamak,
(24) Müdürlüklerin satın alma işlemlerinin yürütülmesi için koordinasyonu ve gerekli çalışmaları yapmak,
(25) Personelin görev ve yetki dağılımını, mevzuata uygun olarak hazırlamak, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenlemek,
(26)  Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapmak,
(27) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
(28) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,

Zabıta Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 (2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak.
 (3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 (4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
(5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 (6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
(7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
(8) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
(9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
(10) 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 (11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
(12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
(13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
(14) 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
(15) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
(16) 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,            
(17) 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
(18) 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
(19) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 (20) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
(22) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
(21) 13.03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
(22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
(23) 7201 tebligat kanunu,  3489 Pazarlıksız Satış Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu,  3091 Fuzuli İşgal Kanunu, 6301 Öğle Tatili Kanunu, 2429 Ulusal Bayram Kanunları ile verilen görevleri yerine getirmek.
 (24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 (25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

Fen İşleri Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) Birim bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
(3) Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlar ve onaya sunar.
(4) Belediye Meclisi Belediye Encümenin 5393 Sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygular.
(5) Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili Makamlara sunulmasını sağlar.
(6) Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan Teknik Personelin İş Bitirme, İş Deneyim ve İş Yönetme Belgelerini tanzim eder.
(7) Birim performans programını hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
(8) Birim faaliyet raporunu hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
(9) Mali Hizmetler Müdürlüğüne özellikle muhammen bedel tespiti ve harçlarla ilgili teknik destek verir.
(10) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım, onarım ve hizmet ihalelerine ait proje, şartname ve protokolleri hazırlar, ihalelerini gerçekleştirir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunar.
(11) Bu tesislerin yapımını gerçekleştirir ve denetler, bakım ve onarımlarını yapar.
(12) Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin hesaplarını tetkik edip, ödeme evrakını ilgili Müdürlüğe iletir, geçici ve kesin tutanakları tanzim eder.
(13) İhale işlerini ve ihaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul, kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlar.
(14) Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik ederek şikâyetlerin çözümünü için gerekli mercilere iletilmesini sağlar.
(15) Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri ve gerekli araştırmaları, ön incelemeler yaptırarak idareye sunar, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlar.
(16) Belediye sorumluluk alanındaki Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Hayvan Hastanesi, Muhtarlık Binalarının ve başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapar veya yaptırır.
(17) Çivril Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların imar planına uygun olarak tespit edilmesini ve yapılmasını sağlar.
(18) İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının plan şartlarına uygun yapılmasını temin eder, planlardaki eksiklik ve maddi hataların tespiti halinde ilgili müdürlükleri bilgilendirir.
(19) Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğinin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım, yaya yolları düzenlemeleri yapar ve teknik açıdan uygun görülen yerlerde bisiklet yolları düzenlemeleri yapıp uygular.
(20) Çivril Belediye sınırları içindeki yeni yapılan yolları asfaltlar, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını yürütür.
(21) Belediye sorumluluk alanı içindeki yollarda trafik düzenlemelerini (levhalandırma, yol çizgisi vb. ) gerçekleştirir.
(22) Muhtemel kötü hava şartları, kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele eder.
(23) 3194 Sayılı İmar Kanunu çerçevesinde İmar Plan, İmar Kanunu ve Ruhsat ile eklerine aykırı yapıların ilgili birim tarafından yasal iş ve işlemleri sonuçlandırıldıktan ve Fen İşleri Müdürlüğüne intikal ettikten sonra inşaat yıkımları yapar veya yaptırır.
(24) Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlar.
(25) Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, iş makinesi ve yedek parçalarını, yol, üstyapı imalat malzemelerini alır, bakım ve depolamalarını yapar, gerektiğinde kullanır, mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurur.
(26) Araçların bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmalinin yapılmasını sağlamak amacıyla Destek Hizmetler Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Mahalli idareler Norm Kadro İlke Standartları ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak belediyenin insan kaynakları ve eğitim işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
(2) Üst yönetici ve birim müdürü olarak görevlendirilen memurlar hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisine bilgi sunmak,
(3) Belediyemize ilk defa veya nakil yoluyla atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
(4) Belediye personel alımları ve görevde yükselme sınavları için sınav ilanı yapmak. Uygun koşulları taşıyan adayların belgelerini inceleyip, kayıtlarını almak ve bunların sınava girmeleri için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.
(5) Yazılı ve sözlü sınav için görevlendirilen sınav komisyonunu oluşturmak ve bu sınavların yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak, konu ile ilgili sınav tutanaklarını hazırlanması ve muhafaza edilmesini sağlamak.
(6) Sınavı kazananlara sınav sonuçlarını bildirip atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
(7) Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylık sürecini tamamlayan başarılı memur personellerinin asaletlerinin tasdikini, başarısız olanların süresi bitiminde kurumla ilişkilerinin kesilmesini sağlamak,
(8) Personellerin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa vs. ile ilgili tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
(9) Personel performansı ile teşekkür, takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
(10) Atama ve görevlendirme ile göreve başlatma ve göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
(11) Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerinin zamanında yapılması ve bunların kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
(12) Memur kadrolarının derece ve unvan değişikliklerini hazırlayıp, kadro ihdas ve iptal tekliflerini Belediye Meclisine sunmak,
(13) SGK, Emekli Sandığı vb. sosyal güvenlik kuruluşları ve öğrenim değişikliği ve askerlikle ilgili intibak işlemleri gibi çalışanların her türlü intibak işlemlerini yapmak,
(14) Emeklilik talebinde bulunanların durumunu incelemek ve emekliliğe hak kazanan personelin işlemlerini yapmak, ayrıca yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
(15) Memurların adli ve idari soruşturmalarını takip etmek ve sonuç kararlarını taraflara tebliğ etmek.
(16) İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
(17) Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yapmak,
(18) Tüm memur personelin yıllık disiplin değerlendirilmelerini yaparak durumu uygun olanların terfilerinin yapılmasını sağlamak.
(19) Tüm çalışan personelin yıllık izin teklif cetvellerinin hazırlanmasını sağlayıp onaylamak,
(20)Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapıp kayıtlarını tutmak,
(21) Memurlardan sonu “0” ve “5” ile biten yıllar ile beyan değişikliklerinde ve Kurum değişikliğinde mal beyanı almak incelemek ve yürürlükteki mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
(22) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
(23) Müdürlükler arası personel görevlendirme işlemlerini yapmak,
(24) Aday memurların, adaylık süresindeki eğitimi için ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak,
(25) Yeni alınacak işçi personellerin işe alımlarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
(26) Tüm işçi personelin ekonomik ve sosyal haklarını düzenlenmesi için sendika ile işveren arasındaki toplu-iş sözleşme görüşmelerinin yapılmasını sağlamak, bunun için gereken yürürlükteki yasal işlemleri yapmak,
(27) İşçi ve Memur Personelleri için ayrı ayrı Disiplin kurullarını oluşturmak ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak,
(28) 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; iş akdi fesh edilen veya emekli olmak isteyen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının kadro müdürlükleri tarafından hazırlandıktan sonra kontrolü ile onayını alarak ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek ve kadro Müdürlüğüne bilgi vermek,
(29) İşçi personelin, işe giriş ve çıkış bilgilerini her ay İŞKUR’ a bildirilmesini sağlamak
(30) Askerlik nedeni ile görevden ayrılanların askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması ve askerlik dönüşü görevine başlatma ile ilgili yasal işlemleri yapmak.
(31) Personel işlemleri ile ilgili tereddüde düşülen konularda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.
(32) Belediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Belediye tarafından hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütülmesi sağlamak
(33) Hizmet gereği ihtiyaç duyulan eğitimler ile Belediyemiz birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda "Hizmet içi Eğitim Programları " hazırlamak bu programların uygulanmasını sağlamak,
(34) Yıllık hazırlanan eğitim programında belirtilen eğitimlerin, kurum içinde ve kurum dışında düzenlenen eğitimlerle personele verilmesini; kurum içi imkânlarla sağlamak veya hizmet alımı yoluyla gereken eğitimlerin personele verilmesini sağlamak
(35) Personelin, hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmasını, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.
(36) Yeni çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri takip ederek uygulanmasına dair personelin gereken eğitimleri alması için tüm işlemleri yürütmek.
(37) Personelin, görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu hizmetinin gereği, önemi ve verimliliği açısından yetiştirmesini sağlamakla birlikte, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek.
(38) Gerektiğinde Görevde Yükselme eğitimi verilmesini sağlamak
(39) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda, stajyer öğrenci taleplerini karşılamak ve ilgili müdürlüklerde staj için görevlendirme işlemlerini yapmak,
(40) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Kültür İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) Çivril Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
(3) Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Çivril İlçesi’nde tarihi mekânları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar, tarihi kimlik oluşturulmasını sağlamak  
(4) Uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek,
(5) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,
(6) İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak, üniversite tanıtım günleri düzenlemek
(7) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,
(8) Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,
(9) Milletimize mal dolmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,
(10)Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.
(11) Halkı bilinçlendirici ve kişisel gelişime yönelik faaliyetler düzenlemek,
(12)Belediyeye bağlı merkezler aracılığıyla vatandaşlara kültürel ve sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,
(13) İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek,
(14) Halk oyunları ve tiyatro gibi alanlarda kurs, gösteri ve yarışmalar düzenlemek,
(15) Kültür ve sanat gezileri düzenlemek,
(16) Sergi, sinema gösterileri, sinevizyon, anma programları, konser, konferans, seminer vb. düzenlemek,
(17) İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge ve dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak,
(18) Resmi, özel gün ve haftalarda toplumsal gelişime yönelik organizasyonlar yapmak, organize etmek ve yürütmek,  
(19) Hedef kitleye yönelik olarak eğitim, kültür, spor ve sanat maksatlı gezi, toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek, hobi eğitim çalışmalarını yapmak,        
(20) Kardeş Şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek.
(21) Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak, Çivril Belediyesini temsilen çalışmalarda bulunmak.
(22) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
(23) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek
(24) Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(25) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Kültür İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Belediye birimlerince kullanılacak olan data hattı, elektrik, su, doğalgaz, telefon sözleşmelerini yapmak ve fatura ödemelerini takip etmek,
(2) Belediye birimlerinin kullandığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirmek, karşılamak, bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak ve ilgili resmi kurumlar ile olan yazışmaları yapmak,
(3) Belediye hizmet binalarının iç temizliklerini, güvenliğini sağlayan personel ve yardımcı hizmetli personelin organizasyonunu yapmak,
(4) Belediye personelinin öğle yemeği, içecek vb. hizmetlerin hazırlanmasını ve dağıtım işlerini sağlamak,
(5) Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için birimlerden gelen talepler referans alınarak, birimlerin ihtiyacı olan malzemelerin mal ve hizmet alımı için gerekli doğrudan veya ihale işlemlerini yaparak, satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında teminini sağlamak, satın alma dosyasını tanzim ederek ihaleyi alan yüklenici şirketlerin ödemelerini takip etmek ve kontrollerini yapmak,
(6) Klimalar ve iklimlendirme sistemleri, makinelerin bakım ve onarımlarının yapılmalarını sağlamak,
(7) Belediyeye ait sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın giriş ve çeşitli sebeplerle çıktısını, depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takibini sağlamak,
(8) İhale mevzuatını yakından takip ederek, satın alma işlemlerinin ihale yasasına uygunluğunu sağlamak,
(9) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
(10) Müdürlüğün stratejik plan ve performans programını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
(11) Müdürlükçe yürütülen iş ve işlemlerde gerekli takım, alet ve edevatın tespit edilmesi, temini ve muhafaza edilmesini sağlamak,
(12) Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek ve satış işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak,
(13) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
(14) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) İlçede “yürürlükteki imar planlarına göre ruhsatlı, güvenli ve estetik bir yapılaşmanın” sağlanmasını hedeflemek ve bunu gerçekleştirmek,
(3) Tapu ve çap ile imar durumu talebinde bulunulan parsellere; mer-i plana, imar kanunu ve imar yönetmeliğine göre inceleyerek imar durumunu düzenlemek.
(4) Resmi kurum ve kuruluşlarca, Mahkemelerce ve İcra Müdürlüklerince, talep edilen imar durumlarını, mer’i plana, imar kanunu ve imar yönetmeliğine göre inceleyerek düzenlemek.
(5) Eski eser kaydı bulunan, tapusunda ahşap kaydı bulunan ve planlarda eski eser olarak önerilen parsellere, bilgi amaçlı imar durumu tanzim etmek ve Koruma Bölge Kurullarına, imar durumu, kadastral pafta, imar planı fotokopisi, tapu, çap ve cephe fotoğraflarını ekleyerek karar alınmak üzere iletmek.
(6) Koruma Kurulu kararı alınan parsellerde, söz konusu karar koşullarının belirtildiği imar durumlarını düzenlemek.
(7) Belediyeye başvuran parsel maliklerinin şifai imar durumu talepleri hakkında bilgi vermek.
(8) Koruma Kurulundan gelen kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak.
(9) İmar planlarında, Kamu alanlarında kalan veya müstakil yapılaşmaya müsait olmayan ada ve parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre geçici inşaat izni için encümen kararı alınarak, Tapu Sicil Müdürlüğüne şerh verilmesini sağlamak.
(10) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki statik hesaplara esas teşkil edecek zemin araştırmalarıyla ilgili kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını, ilgili yönetmeliklere ve zemin ön bilgi formuna göre kontrol etmek.
(11) Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin emniyet kat sayısı ve zemin özelliklerine göre planlanan projelerin (statik-mimari) raporlarda anılan temel derinliğine uygun tasarladıklarını denetlemek.
(12) İstinat perde projelerini onaylayarak, ruhsatlarını tanzim etmek.
(13) Proje müellifleri tarafından hazırlanan mimari projeleri, mer-i plan, imar kanunu ve imar yönetmeliğine göre incelemek, uygun bulunanları onaylamak; meri mevzuata uygun bulunmayan projelerin yeniden düzenlenmesi için ilgililerine yazı çıkarmak.
(14) Kentsel Sit Alanındaki mimari projeleri, Koruma Amaçlı İmar Planı ile mer’i mevzuata göre incelemek ve uygun olan mimari projeleri onaylamak; meri mevzuata uygun bulunmayan projelerin yeniden düzenlenmesi için ilgililerine yazı çıkarmak
(15) Koruma Kurulunca eski eser olarak tescil edilen, röleve ve restitüsyon projeleri Kurulca onaylanan parsellerin, öneri restorasyon projelerini incelemek ve karar alınmak üzere Koruma Kuruluna iletmek. Kurul tarafından tasdiklenen restorasyon projelerini tasdik etmek
(16) Koruma Kurulunca tescilli eski eser komşuluğunda bulunan parsellerin projelerini meri mevzuata göre inceleyip karar alınmak üzere Koruma Kuruluna iletmek. Kurul tarafından uygun görülen projeleri tasdik etmek
(17) Avan proje tasdiki şartı bulunan parsellerin, avan projelerini meri mevzuata göre inceleyerek onaylamak.
(18) Mimari projelere uygun olarak hazırlanan statik projeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek tasdik etmek.
(19) İnşaat ruhsatı eki olan, sıhhi tesisat, kalorifer tesisat, doğalgaz tesisat projelerini, ısı yalıtım hesap, detay ve raporlarını, elektrik tesisat, asansör avan projelerini mevcut kanun ve yönetmeliklere göre inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak. 
(20) Asansör uygulama projelerini mevcut kanun ve yönetmeliklere göre inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak ve “Asansör Tescil Belgesi” düzenlemek.
(21) Mevcut binaların, güçlendirme, tadilat, tevsii-ilave talepleri için, proje tasdikinden sonra ruhsat vermek için gerekli belgeleri inceleyip eksiksiz olması halinde ruhsat harçlarını tahsil ettirmek ve yapı ruhsatı düzenlemek.
(22) Yeni yapı ruhsatı talepleri için, proje tasdikinden sonra ruhsat vermek için gerekli belgeleri inceleyip eksiksiz olması halinde ruhsat harçlarını tahsil ettirmek ve yapı ruhsatı düzenlemek.
(23) Encümen kararı ile geçici inşaat izni verilen parsellerin projelerini meri mevzuata göre incelemek, onaylamak ve geçici inşaat ruhsatı düzenlemek
(24) Yapı ruhsatı verilmiş olup, ancak 2 sene içinde başlanılmayan ya da 5 sene içinde bitirilmeyen inşaatların ruhsat temdit taleplerini mer-i mevzuata göre inceleyerek, uygunluğu halinde ruhsat temdidi yapmak.
(25) Yapı ruhsatı verilen parsellerin proje üzerinde kat irtifakı listelerini onaylamak.
(26) Tasdikli projelerin suret tasdikini yapmak.
(27) 3065 sayılı KDV Kanununa göre eski eser tescilli yapılarda rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerine göre hazırlanan analizler ve söz konusu projeye ait malzeme listesini inceleyerek KDV indirimine esas teşkil edecek onayı vermek.
(28) Mal sahiplerinin talepleri halinde yıkılmak istenen binalar için “Yıkım Ruhsatı” ve “Yanan ve Yıkılan yapılar formu” düzenlemek.
(29) Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılaşmanın önlenmesi amacıyla düzenli olarak bölge denetimleri yapmak. Ruhsatsız inşaat tespit edilmesi halinde 3194 sayılı İmar Yasasının 32.maddesine göre yapı tatil tutanağı tanzim ederek inşaatı mühürlemek.
(30) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile bunların koruma alanlarında Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile Koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde,  sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre yapı tatil tutanağı tanzim etmek, uygulamayı durdurarak konuyu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek.
(31) Yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş olan aykırı yapılaşmaları yıkım ve/veya para cezası alınması için Belediye Encümenine sevk etmek. (Koruma Kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla).
(32) 775 sayılı Gecekondu Yasası” kapsamında kalan kaçak yapılaşma tespit edilmesi halinde  “Zabıta Müdürlüğü”ne bildirmek.
(33) Ruhsatlı inşaatları tasdikli projelerine göre denetlemek.
(34) Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek           
(35) 4708 sayılı Yapı Denetim kanunu ve Yönetmeliğine tabi ruhsatlı inşaatların;
  1. Beton-demir laboratuar sonuçlarını incelemek ve hakedişleri onaylayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermek.
  2. Yılsonlarında ruhsatlı inşaatların “Yılsonu Seviye Tespit Tutanaklarını” onaylamak.
  3. Yapı Denetim Şirketlerinin fesh edilmesi veya denetçi istifası durumunda Seviye Tespit Tutanağı hazırlamak, yeni bir Yapı Denetim Şirketi atanana kadar inşaatı mühürleyerek Yapı Tatil Tutanağı tanzim etmek.
  4. Tamamlanan inşaatların ‘İş Bitirme Belgeleri’ni onaylamak.
  5. Yapı Denetim firmalarına ait “Sicil Raporları”nı düzenlemek.
(36) Talep üzerine inşaatı tamamlanan ruhsatlı binaların Uygulama Projeleriyle kontrolünü yapmak ve uygun bulunması halinde “Yapı Kullanma İzin Belgesi” düzenlemek.
(37) Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda, talep üzerine kat mülkiyeti kurulması için proje üzerinde bağımsız bölüm listesi onaylamak.(Kat irtifakı varsa gerekmez.) Aplikasyon krokisi onaylamak
(38) Ruhsatlı inşaatlarda herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde,
  1. 3194 sayılı İmar Kanununa göre Yapı Tatil Tutanağı,
  2. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki kanun hükümlerine göre Seviye Tespit Tutanağı, Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı (Yapı Denetimine tabi olmayan tescilli eski eserlerde gerekmez.) tanzim ederek inşaatı mühürlemek, yıkım ve/veya para cezası alınması için Belediye Encümenine sevk etmek. (Koruma Kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla).
(39) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılar için Encümen kararlarının alınmasını takiben, ilgilerine tebliği için Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Tebliğden sonra,  ruhsatsız veya ruhsatına aykırılığı tespit edilen binaların 3194 sayılı İmar Yasasının 31.maddesine göre altyapı hizmetlerinden yararlandırılmaması için gerekli Kurumlarla yazışmalarını yapmak. İşgalliyse Zabıta Müdürlüğünden tahliyesini istemek suretiyle binayı yıkıma hazır hale getirmek ve Encümen kararını Fen İşleri Müdürlüğüne iletmek. Ruhsatsız inşai faaliyetten dolayı T.C.K.nun 184.İmar Kirliliği maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak. Mühürlü inşaatlarda tekrar çalışma yapıldığının tespit edilmesi halinde tekrar yapı tatil tutanağı tanzim ederek Cumhuriyet Başsavcılığına mühür fekki ihbarı yapmak.
(40) Belediyece gerçekleştirilecek yıkımlar için teknik eleman desteği sağlamak.
(41) Taşınmaz Kültür Varlığı olmayan ve “Kentsel Sit Alanı” dışındaki binaların mal sahiplerinin talebi halinde “basit onarım izni” ve “iskele belgesi” tanzim etmek.
(42) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında yapılacak tamirat taleplerini incelemek, yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği “Onarım Ön İzin Belgesi” düzenlemek.
(43) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı parseline bitişik parsellerde, Koruma alanlarında ve Kentsel Sit Alanında yer alan ruhsatlı tescilsiz taşınmazlardaki tadilat, tamirat uygulamalarına izin vermek ve denetlemek
(44) Verilen izinler doğrultusunda tadilatların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek ve uygun bulunanlara “Onarım Uygunluk Belgesi” düzenlemek.
(45) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarımın gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek.       
(46) Maliki bulunduğu taşınmaz Kültür Varlığının onarımını gerçekleştirmeyecek durumda olan maliklere, Başkanlıkça görev verilmesi halinde teknik eleman yardımında bulunulmasını sağlamak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek
(47) Maliki bulunduğu Taşınmaz Kültür Varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere, Başkanlıkça görev verilmesi halinde yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek.
(48) Mıntıka kontrolleri ve müracaatlar doğrultusunda yıkılacak durumda tehlikeli olduğu belirlenen binalar için; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesine göre teknik rapor tanzim etmek, gerekiyorsa Zabıta Ekiplerince nüfustan tahliye ettirerek mühürlenmesini sağlamak, teknik raporu tebliğ için Zabıta Müdürlüğü’ne göndermek, tebliğden sonra tehlikeli durumun mal sahibince giderilmemesi durumunda karar için Belediye Encümenine sevk etmek, kararı tebliğ için Zabıta Müdürlüğüne göndermek, tebliğini takiben gerekli önlemlerin alınması için kararı ve tebellüğ ilmühaberini Fen İşleri Müdürlüğüne iletmek.
(49) Tescilli kültür varlığı ile bunların koruma alanlarında ve/veya “Kentsel Sit Alanı”nda yer alan mail-i inhidam binalar için, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek.
(50) Estetik ve Şehircilik yönünden sakıncalı görülen yapılaşmalar için 3194 sayılı İmar yasasının 40.maddesine göre tebligat yapmak, gereği yerine getirilmezse karar için Belediye Encümenine sevk etmek. 
(51) Ruhsatlı inşaatlara talep halinde“nitelik belgesi” düzenlemek
(52) Ruhsat Denetim Müdürlüğünden gönderilen İmar tetkik yazılarını ilgili mevzuat doğrultusunda yerinde ve dosyalarında inceleme yaparak cevaplandırmak.
(53) Periyodik kontrole tabi basınçlı kapların yıllık periyodik kontrollerini yapmak.
(54) Ruhsat Denetim Müdürlüğünce verilen gayri sıhhi ruhsatların eki olan projeleri inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak ve ruhsat komisyonuna gerekli elemanı temin etmek.
(55) Belediyece yaptırılan park bahçe ve semt konakları için gereken elektriği temin etmek üzere talep açılmasını sağlamak.
(56) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt, zimmet, denetim ve takibini yapmak.
(57) Müdürlüğün tüm yazışmalarını dijital ortamda yazmak, yazdırmak ve kayıt altına almak.
(58) Şefliklerde işlemleri tamamlanan yazışmaları iç birimler ile dış kurum ve kişilere gönderilmesini sağlamak.
(59) Gelen evrak doğrultusunda arşivden çıkarılan dosyaların işlemlerinin tamamlanmasından sonra arşive iadesini sağlamak.
(60) Arşivdeki dosyaların düzenli olarak muhafazasını ve dağıtımını takip etmek.
(61) Proje ve Tus tescilleri yapılarak belgelerin düzenlenmesini sağlamak.
(62) Yanan Yıkılan Yapılar Formu ve Yapı İzin Belgesi aşamasında Taşıma ve Kabul  Belgesi ile Taşıma Fişlerini tanzim etmek.  
(63) Harç tahakkuklarını günlük ve aylık dönemler halinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
(64) İstatistiki bilgi ve kayıtları tutmak ve ilgili dış Kurumlara yollamak.
(65) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak.
(66) Müdürlük çalışanlarının izin, rapor ve tayin konularındaki işlemlerini yürütmek.
(67) Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit etmek ve temini için istek yapmak.
(68) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
(69) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
(70) Ruhsatlı inşaatların tabelalarını belli bir normda hazırlatıp bina cephelerinin bu tabelalara işlenmesini sağlamak.
(71) Diğer Müdürlüklerin yazılı taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak.

Emlak İstimlak Müdürlüğü
Görev Tanımı
(1) Emlak İstimlak Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) Taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu mallar için imar planına göre uygulama ve düzenlemeleri yapmak.
(3) Belediye mülkünün kiraya verilebilmesi için, 2886 sayılı yasa ve Belediye Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda, şartname hazırlayarak belediye encümenine sunmak.
(4) Gelir getirici taşınmaz malların, kiraya verilmesi, kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesini, kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek.
(5) Belediye adına tescili ya da kamuya terk edilmiş parsellerin, işgal edilmelerini önlemek için gerekli hukuki muameleleri yaparak işgale son vermek ya da bu durumda olan parselleri, kira ya da ecrimi sile bağlamak için gerekli yasal işlemleri yapmak.
(6) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.
(7) Muhammen bedel tayin edilmiş, şartnamesi hazırlanmış dosyanın, 2886 sayılı yasa dahilinde ihaleye çıkarılmasını sağlamak.
(8) Bütün işlemleri tamamlanan dosyanın, bir adedi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde kalmak üzere, dosyanın aslını Başkanlıkla müstecir arasında mukavele yapılması için Başkanlığa göndermek.
(9) Özellik arz eden toplu kiralamalarda Başkanlığa durumu intikal ettirilerek görüşünü almak.
(10) Kamulaştırma kanununda değişiklik yapılması hakkında 4650 sayılı kanun ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda yeşil alan, park ve yolda kalan parselleri kamulaştırma yapmak.
(11) Maliye hazinesine kayıtlı olup 2981/3290 sayılı yasalara göre tapu tahsis belgeleri, imar ıslah planları hazırlanan ve bu planlarda konut sahasında kalan taşınmazların, devrini talep ederek sağlamak vb. gibi belediye yerlerinin, Belediye Encümeninden satış kararı aldırarak ve satış fiyatlarını tespit ettirerek hak sahiplerine satışını yapmak.
(12) İhalesi yapılan veya daha önce yapılmış olup, kiraya bağlanan Belediye mülkünün kira takip ve kira artışını yürütmek.
(13) Her ay sonunda yapılan kira tahakkuklarını gösterir cetvelleri hazırlamak.
(14) Hazırlanan cetveller üzerinde, her ay muntazam kiraların tahsil edilmesi sağlamak.
(15) Kirasını ödemeyenler için icra takibi yapılmak üzere dosyayı, Hukuk İşleri Müdürlüğüne havale etmek.
(16) Kira artış işlemleri ile ilgili her mukavele döneminde kira artış nispetini, kiracıya yasal yolla tebliğ etmek ve mukavele yenilemek.
(17) Kira artışını, kiracının kabul etmemesi halinde dosyayı Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek.
(18) 4916 sayılı kanunla değişik 4706 sayılı kanunun 5. maddesine göre yapılan satışlar koordine etmek.
(19) Belediye Başkanlığının hudutları içerisinde bulunan Belediye mülkü özel taşınmazlar için ayrıca bir sicil dosyası hazırlamak ve muhafaza etmek.
(20) Gayrimenkule vaki işlemler hakkında yapılan işlemleri ayrı bir dosyada tutmak.
(21) Belediye mülkiyetinde bulunan kiralık yerlerin, kira kontratı ve şartnamesi hükümlerine uygun faaliyette bulunmalarını izlemek.
(22) Belediye Başkanını direktif ve genelgeleri doğrultusunda Belediye emlak ile arsalarının gelişi güzel fuzuli işgal edilmesini önlemek ve böyle bir işgal tespit edilmesi halinde işgalin kaldırılması için 775 ve 5393 sayılı yasa uyarınca yasal işlem yapmak.
(23) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
(24) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.
(25) Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(26) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde emlak İstimlak Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü