Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Görev Tanımı
(1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
(2) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.  İdarenin stratejik plan ve performans programının, bütçe, mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların süresinde hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. Stratejik Plan, performans programı, bütçe mali tablolar, kesin hesap ve diğer raporların onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
(3) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
(4) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
(5) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak ve ilgili idarelere bildirmek,
(6) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
(7) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
(8) Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tahakkuk, tahsil ve tebliğ işlemlerini yürütmek, ödenmeyen alacakları takip etmek ve tahsilini sağlamak, icra işlemleri başlatılan takipteki alacakların haciz varakalarını düzenleyerek haciz ve satış işlemlerini yapmak,
(9) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenletmek ve muhasebe kayıtlarına almak,
(10) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
(11) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
(12) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
(13) Mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlamak,
(14) İşlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini sağlamak,
(15) Harcama yetkilisince onaylanmış giderleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hazırlanmasını takip etmek ve hak sahiplerine ödemek,
(16) Emanet hesaplarına alınan vergi ve diğer kesintilerin ilgili idarelere zamanında tahakkuk ettirmek ve ödemek,
(17) Yıl içinde ödenekleri yetersiz gelen harcama kalemlerine Üst Yönetici, Encümen veya Meclis kararıyla aktarma yapmak,
(18) Mali yıl içinde yeni bir gelir kaleminin ortaya çıkması veya öngörülmeyen bir gider ihtiyacı oluşması durumunda ek bütçe cetvellerini hazırlayarak Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinden onaylatıldıktan sonra muhasebe kayıtlarına almak,
(19) Emanet olarak nakden tahsil edilen veya kıymetli evrak olarak alınan belgelerin kayıtlarını tutmak ve iadelerini yapmak,
(20) Belediye muhasebesinde kullanılan hesapları ve yevmiye sistemini kontrol etmek, mali yılbaşında açılış kayıtlarını yaparak aylık cetvelleri tanzim etmek,
(21) Personel özlük haklarına ilişkin hazırlanan memur ve işçi bordrolarını ödemek ve doğmuş olan kesintilerin ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak,
(22) Belediye Encümenince asker aile yardımı verilmesi uygun görülenlere ödemelerini yapmak,
(23) Harcama Birimlerince hazırlanan avans ve kredi ile ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsubunu sağlamak,
(24) Müdürlüklerin satın alma işlemlerinin yürütülmesi için koordinasyonu ve gerekli çalışmaları yapmak,
(25) Personelin görev ve yetki dağılımını, mevzuata uygun olarak hazırlamak, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenlemek,
(26)  Başkanlık makamının istediği ve yasalarda belirtilen her türlü görevleri yapmak,
(27) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
(28) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,