Denizli | Çivril Belediyesi,denizli, çivril, miryekefalon, ışıklı gölü, tokalı kanyonu, akdağ tabiat parkı, beycesultan höyüğü, miryokefalon savaşı

Çivril belediyesi, dedeköy camii, serbanşah camii, eumenia, ışıklı antik kenti, bayat camii, akköprü, kavakköy köprüsü

Denizli | Çivril Belediyesi,Çivril,belediye,denizli,Miryekefalon

Hızlı Menü
Çivril Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Denizli | Çivril Belediyesi
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev Tanımı
(1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
(2) İlçede “yürürlükteki imar planlarına göre ruhsatlı, güvenli ve estetik bir yapılaşmanın” sağlanmasını hedeflemek ve bunu gerçekleştirmek,
(3) Tapu ve çap ile imar durumu talebinde bulunulan parsellere; mer-i plana, imar kanunu ve imar yönetmeliğine göre inceleyerek imar durumunu düzenlemek.
(4) Resmi kurum ve kuruluşlarca, Mahkemelerce ve İcra Müdürlüklerince, talep edilen imar durumlarını, mer’i plana, imar kanunu ve imar yönetmeliğine göre inceleyerek düzenlemek.
(5) Eski eser kaydı bulunan, tapusunda ahşap kaydı bulunan ve planlarda eski eser olarak önerilen parsellere, bilgi amaçlı imar durumu tanzim etmek ve Koruma Bölge Kurullarına, imar durumu, kadastral pafta, imar planı fotokopisi, tapu, çap ve cephe fotoğraflarını ekleyerek karar alınmak üzere iletmek.
(6) Koruma Kurulu kararı alınan parsellerde, söz konusu karar koşullarının belirtildiği imar durumlarını düzenlemek.
(7) Belediyeye başvuran parsel maliklerinin şifai imar durumu talepleri hakkında bilgi vermek.
(8) Koruma Kurulundan gelen kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak.
(9) İmar planlarında, Kamu alanlarında kalan veya müstakil yapılaşmaya müsait olmayan ada ve parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre geçici inşaat izni için encümen kararı alınarak, Tapu Sicil Müdürlüğüne şerh verilmesini sağlamak.
(10) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki statik hesaplara esas teşkil edecek zemin araştırmalarıyla ilgili kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını, ilgili yönetmeliklere ve zemin ön bilgi formuna göre kontrol etmek.
(11) Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin emniyet kat sayısı ve zemin özelliklerine göre planlanan projelerin (statik-mimari) raporlarda anılan temel derinliğine uygun tasarladıklarını denetlemek.
(12) İstinat perde projelerini onaylayarak, ruhsatlarını tanzim etmek.
(13) Proje müellifleri tarafından hazırlanan mimari projeleri, mer-i plan, imar kanunu ve imar yönetmeliğine göre incelemek, uygun bulunanları onaylamak; meri mevzuata uygun bulunmayan projelerin yeniden düzenlenmesi için ilgililerine yazı çıkarmak.
(14) Kentsel Sit Alanındaki mimari projeleri, Koruma Amaçlı İmar Planı ile mer’i mevzuata göre incelemek ve uygun olan mimari projeleri onaylamak; meri mevzuata uygun bulunmayan projelerin yeniden düzenlenmesi için ilgililerine yazı çıkarmak
(15) Koruma Kurulunca eski eser olarak tescil edilen, röleve ve restitüsyon projeleri Kurulca onaylanan parsellerin, öneri restorasyon projelerini incelemek ve karar alınmak üzere Koruma Kuruluna iletmek. Kurul tarafından tasdiklenen restorasyon projelerini tasdik etmek
(16) Koruma Kurulunca tescilli eski eser komşuluğunda bulunan parsellerin projelerini meri mevzuata göre inceleyip karar alınmak üzere Koruma Kuruluna iletmek. Kurul tarafından uygun görülen projeleri tasdik etmek
(17) Avan proje tasdiki şartı bulunan parsellerin, avan projelerini meri mevzuata göre inceleyerek onaylamak.
(18) Mimari projelere uygun olarak hazırlanan statik projeleri ilgili mevzuata göre inceleyerek tasdik etmek.
(19) İnşaat ruhsatı eki olan, sıhhi tesisat, kalorifer tesisat, doğalgaz tesisat projelerini, ısı yalıtım hesap, detay ve raporlarını, elektrik tesisat, asansör avan projelerini mevcut kanun ve yönetmeliklere göre inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak. 
(20) Asansör uygulama projelerini mevcut kanun ve yönetmeliklere göre inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak ve “Asansör Tescil Belgesi” düzenlemek.
(21) Mevcut binaların, güçlendirme, tadilat, tevsii-ilave talepleri için, proje tasdikinden sonra ruhsat vermek için gerekli belgeleri inceleyip eksiksiz olması halinde ruhsat harçlarını tahsil ettirmek ve yapı ruhsatı düzenlemek.
(22) Yeni yapı ruhsatı talepleri için, proje tasdikinden sonra ruhsat vermek için gerekli belgeleri inceleyip eksiksiz olması halinde ruhsat harçlarını tahsil ettirmek ve yapı ruhsatı düzenlemek.
(23) Encümen kararı ile geçici inşaat izni verilen parsellerin projelerini meri mevzuata göre incelemek, onaylamak ve geçici inşaat ruhsatı düzenlemek
(24) Yapı ruhsatı verilmiş olup, ancak 2 sene içinde başlanılmayan ya da 5 sene içinde bitirilmeyen inşaatların ruhsat temdit taleplerini mer-i mevzuata göre inceleyerek, uygunluğu halinde ruhsat temdidi yapmak.
(25) Yapı ruhsatı verilen parsellerin proje üzerinde kat irtifakı listelerini onaylamak.
(26) Tasdikli projelerin suret tasdikini yapmak.
(27) 3065 sayılı KDV Kanununa göre eski eser tescilli yapılarda rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerine göre hazırlanan analizler ve söz konusu projeye ait malzeme listesini inceleyerek KDV indirimine esas teşkil edecek onayı vermek.
(28) Mal sahiplerinin talepleri halinde yıkılmak istenen binalar için “Yıkım Ruhsatı” ve “Yanan ve Yıkılan yapılar formu” düzenlemek.
(29) Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılaşmanın önlenmesi amacıyla düzenli olarak bölge denetimleri yapmak. Ruhsatsız inşaat tespit edilmesi halinde 3194 sayılı İmar Yasasının 32.maddesine göre yapı tatil tutanağı tanzim ederek inşaatı mühürlemek.
(30) Taşınmaz Kültür Varlıkları ile bunların koruma alanlarında Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları, Koruma Bölge Kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile Koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde,  sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre yapı tatil tutanağı tanzim etmek, uygulamayı durdurarak konuyu Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletmek.
(31) Yapı tatil tutanağı tanzim edilmiş olan aykırı yapılaşmaları yıkım ve/veya para cezası alınması için Belediye Encümenine sevk etmek. (Koruma Kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla).
(32) 775 sayılı Gecekondu Yasası” kapsamında kalan kaçak yapılaşma tespit edilmesi halinde  “Zabıta Müdürlüğü”ne bildirmek.
(33) Ruhsatlı inşaatları tasdikli projelerine göre denetlemek.
(34) Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek           
(35) 4708 sayılı Yapı Denetim kanunu ve Yönetmeliğine tabi ruhsatlı inşaatların;
  1. Beton-demir laboratuar sonuçlarını incelemek ve hakedişleri onaylayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne göndermek.
  2. Yılsonlarında ruhsatlı inşaatların “Yılsonu Seviye Tespit Tutanaklarını” onaylamak.
  3. Yapı Denetim Şirketlerinin fesh edilmesi veya denetçi istifası durumunda Seviye Tespit Tutanağı hazırlamak, yeni bir Yapı Denetim Şirketi atanana kadar inşaatı mühürleyerek Yapı Tatil Tutanağı tanzim etmek.
  4. Tamamlanan inşaatların ‘İş Bitirme Belgeleri’ni onaylamak.
  5. Yapı Denetim firmalarına ait “Sicil Raporları”nı düzenlemek.
(36) Talep üzerine inşaatı tamamlanan ruhsatlı binaların Uygulama Projeleriyle kontrolünü yapmak ve uygun bulunması halinde “Yapı Kullanma İzin Belgesi” düzenlemek.
(37) Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda, talep üzerine kat mülkiyeti kurulması için proje üzerinde bağımsız bölüm listesi onaylamak.(Kat irtifakı varsa gerekmez.) Aplikasyon krokisi onaylamak
(38) Ruhsatlı inşaatlarda herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde,
  1. 3194 sayılı İmar Kanununa göre Yapı Tatil Tutanağı,
  2. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki kanun hükümlerine göre Seviye Tespit Tutanağı, Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı (Yapı Denetimine tabi olmayan tescilli eski eserlerde gerekmez.) tanzim ederek inşaatı mühürlemek, yıkım ve/veya para cezası alınması için Belediye Encümenine sevk etmek. (Koruma Kurulu kararlarına aykırı olmamak kaydıyla).
(39) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılar için Encümen kararlarının alınmasını takiben, ilgilerine tebliği için Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Tebliğden sonra,  ruhsatsız veya ruhsatına aykırılığı tespit edilen binaların 3194 sayılı İmar Yasasının 31.maddesine göre altyapı hizmetlerinden yararlandırılmaması için gerekli Kurumlarla yazışmalarını yapmak. İşgalliyse Zabıta Müdürlüğünden tahliyesini istemek suretiyle binayı yıkıma hazır hale getirmek ve Encümen kararını Fen İşleri Müdürlüğüne iletmek. Ruhsatsız inşai faaliyetten dolayı T.C.K.nun 184.İmar Kirliliği maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak. Mühürlü inşaatlarda tekrar çalışma yapıldığının tespit edilmesi halinde tekrar yapı tatil tutanağı tanzim ederek Cumhuriyet Başsavcılığına mühür fekki ihbarı yapmak.
(40) Belediyece gerçekleştirilecek yıkımlar için teknik eleman desteği sağlamak.
(41) Taşınmaz Kültür Varlığı olmayan ve “Kentsel Sit Alanı” dışındaki binaların mal sahiplerinin talebi halinde “basit onarım izni” ve “iskele belgesi” tanzim etmek.
(42) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında yapılacak tamirat taleplerini incelemek, yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği “Onarım Ön İzin Belgesi” düzenlemek.
(43) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı parseline bitişik parsellerde, Koruma alanlarında ve Kentsel Sit Alanında yer alan ruhsatlı tescilsiz taşınmazlardaki tadilat, tamirat uygulamalarına izin vermek ve denetlemek
(44) Verilen izinler doğrultusunda tadilatların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek ve uygun bulunanlara “Onarım Uygunluk Belgesi” düzenlemek.
(45) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarımın gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak belgeleriyle Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek.       
(46) Maliki bulunduğu taşınmaz Kültür Varlığının onarımını gerçekleştirmeyecek durumda olan maliklere, Başkanlıkça görev verilmesi halinde teknik eleman yardımında bulunulmasını sağlamak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek
(47) Maliki bulunduğu Taşınmaz Kültür Varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere, Başkanlıkça görev verilmesi halinde yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek.
(48) Mıntıka kontrolleri ve müracaatlar doğrultusunda yıkılacak durumda tehlikeli olduğu belirlenen binalar için; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesine göre teknik rapor tanzim etmek, gerekiyorsa Zabıta Ekiplerince nüfustan tahliye ettirerek mühürlenmesini sağlamak, teknik raporu tebliğ için Zabıta Müdürlüğü’ne göndermek, tebliğden sonra tehlikeli durumun mal sahibince giderilmemesi durumunda karar için Belediye Encümenine sevk etmek, kararı tebliğ için Zabıta Müdürlüğüne göndermek, tebliğini takiben gerekli önlemlerin alınması için kararı ve tebellüğ ilmühaberini Fen İşleri Müdürlüğüne iletmek.
(49) Tescilli kültür varlığı ile bunların koruma alanlarında ve/veya “Kentsel Sit Alanı”nda yer alan mail-i inhidam binalar için, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek.
(50) Estetik ve Şehircilik yönünden sakıncalı görülen yapılaşmalar için 3194 sayılı İmar yasasının 40.maddesine göre tebligat yapmak, gereği yerine getirilmezse karar için Belediye Encümenine sevk etmek. 
(51) Ruhsatlı inşaatlara talep halinde“nitelik belgesi” düzenlemek
(52) Ruhsat Denetim Müdürlüğünden gönderilen İmar tetkik yazılarını ilgili mevzuat doğrultusunda yerinde ve dosyalarında inceleme yaparak cevaplandırmak.
(53) Periyodik kontrole tabi basınçlı kapların yıllık periyodik kontrollerini yapmak.
(54) Ruhsat Denetim Müdürlüğünce verilen gayri sıhhi ruhsatların eki olan projeleri inceleyerek uygunluğu halinde imzalamak ve ruhsat komisyonuna gerekli elemanı temin etmek.
(55) Belediyece yaptırılan park bahçe ve semt konakları için gereken elektriği temin etmek üzere talep açılmasını sağlamak.
(56) Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt, zimmet, denetim ve takibini yapmak.
(57) Müdürlüğün tüm yazışmalarını dijital ortamda yazmak, yazdırmak ve kayıt altına almak.
(58) Şefliklerde işlemleri tamamlanan yazışmaları iç birimler ile dış kurum ve kişilere gönderilmesini sağlamak.
(59) Gelen evrak doğrultusunda arşivden çıkarılan dosyaların işlemlerinin tamamlanmasından sonra arşive iadesini sağlamak.
(60) Arşivdeki dosyaların düzenli olarak muhafazasını ve dağıtımını takip etmek.
(61) Proje ve Tus tescilleri yapılarak belgelerin düzenlenmesini sağlamak.
(62) Yanan Yıkılan Yapılar Formu ve Yapı İzin Belgesi aşamasında Taşıma ve Kabul  Belgesi ile Taşıma Fişlerini tanzim etmek.  
(63) Harç tahakkuklarını günlük ve aylık dönemler halinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
(64) İstatistiki bilgi ve kayıtları tutmak ve ilgili dış Kurumlara yollamak.
(65) Aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak.
(66) Müdürlük çalışanlarının izin, rapor ve tayin konularındaki işlemlerini yürütmek.
(67) Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit etmek ve temini için istek yapmak.
(68) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
(69) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
(70) Ruhsatlı inşaatların tabelalarını belli bir normda hazırlatıp bina cephelerinin bu tabelalara işlenmesini sağlamak.
(71) Diğer Müdürlüklerin yazılı taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak.