Salih ERTEN
Salih ERTEN

 Salih ERTEN
Zabıta Müdürü

Telefon : 0 258 713 10 08
Dahili : 153